REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W RUDZIŃCU

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu

 zwanej dalej “ Biblioteką” jest Statut nadany uchwałą nr VI/48/03 Rady Gminy Rudziniec

 z dnia 7 kwietnia 2003 r.

 Regulamin Organizacyjny określa strukturę organizacyjną Biblioteki, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i podstawowe obowiązki służbowe pracowników.

Wprowadza się:     

 • Graficzny schemat organizacyjny Biblioteki, jako załącznik nr 1 do Regulaminu
 • Wykaz stałych komisji działających przy dyrektorze, jako załącznik nr 2 do Regulaminu

 

II. MISJA I CELE DZIAŁANIA

Misją Biblioteki jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb ogółu społeczeństwa w zakresie działalności czytelniczo-oświatowej, kulturalnej i informacyjnej oraz zapewnienie mieszkańcom warunków do uczestnictwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Cele działania Biblioteki:

 1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 2. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
 3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym.
 4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
 5. Popularyzacja czytelnictwa, książki i wiedzy o regionie.
 6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej w celu zaspokojenia zainteresowań środowiska.
 7. Udzielanie innym bibliotekom fachowej pomoc.
 8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, towarzystwami, w rozpowszechnianiu wiedzy i kultury, w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa w tej sferze.

 

III. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI.

 

     Funkcjonowanie Biblioteki opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

Dla wykonania zadań utworzone zostały Biblioteka Centralna oraz Filia.

W skład Biblioteki wchodzą:    

 • Dyrektor
 • Główna Księgowa
 • Komórki Organizacyjne:

-Biblioteka Centralna obejmująca Dział dla Dzieci i Młodzieży z Czytelnią i Pracownią Multimedialną w Rudzińcu, ul. Gliwicka 3,

  -Filia: w Poniszowicach, ul. Parkowa 11.

 • Stanowiska merytoryczne - bibliotekarskie

 

IV. ZAKRES DZIAŁANIA DYREKTORA

 

Dyrektor jest pracownikiem instytucji kultury, czyli biblioteki posiadającej osobowość prawną, reprezentuje ją na zewnątrz, współpracuje z władzami administracyjnymi, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz instytucjami. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za działalność biblioteki.

Do podstawowych zadań dyrektora należy:

- opracowywanie i realizacja planów działalności podstawowej i finansowej oraz sprawozdawczość w tym zakresie,

- prawidłowa organizacja pracy, tworzenie struktur organizacyjnych,

- koordynacja pracy pracowników Centrali Biblioteki i Fili,

- decyzje osobowe i działania motywacyjne,

- nadzór nad doskonaleniem zawodowym pracowników,

- współpraca międzyinstytucjonalna,

- kontakty z władzami samorządowymi, środowiskiem czytelniczym,

- koordynacja promocji biblioteki w środowisku,

- opracowanie misji biblioteki,

- racjonalne gospodarowanie majątkiem biblioteki,

2. W zakresie obsługi administracyjno-kadrowej do zadań dyrektora należy:

- utrzymanie bazy bibliotecznej we właściwym stanie technicznym,

- zaopatrywanie biblioteki w sprzęt, materiały, kontrola wykorzystywania zakupionych rzeczy,

- konserwacja sprzętu,

- zabezpieczenie ochrony mienia oraz kontrola oszczędnego gospodarowania energią, materiałami i sprzętem,

- zabezpieczenie właściwej ochrony przeciwpożarowej obiektów,

- zabezpieczenie odpowiednich warunków bhp,

- organizacja szkoleń pracowników w zakresie bhp i przeciwpożarowym,

- prowadzenie sekretariatu,

- obsługa narad, konferencji,

- prowadzenie archiwum zakładowego,

-załatwianie formalności związanych z przyjmowaniem, awansowaniem, przeszeregowaniem, przenoszeniem, zwalnianiem, nagradzaniem i karaniem pracowników,

- prowadzenie akt osobowych pracowników,

- planowanie zatrudniania i osobowego funduszu płac,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

- kontrola dyscypliny pracy,

- przyjmowanie, ewidencjonowanie i przestrzeganie terminowości w załatwianiu skarg i wniosków pracowników oraz użytkowników,

- załatwianie spraw związanych z wyjazdami i przejazdami służbowymi,

- organizowanie imprez okolicznościowych,

- pomoc w gromadzeniu i opracowywaniu zbiorów.

 

V. STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Zajmuje się obsługą finansowo-księgową biblioteki.

Do zadań Głównego Księgowego należy:

- prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,

- przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg i dokumentów oraz środków pieniężnych,

- opracowanie projektu planu finansowego,

- sporządzanie sprawozdań i analiz ekonomiczno-finansowych,

- kontrolowanie gospodarki materiałowej,

- przedkładanie dyrektorowi okresowych analiz dotyczących spraw finansowych,

- sporządzanie list: płac oraz innych świadczeń pieniężnych dla pracowników,

- załatwianie spraw ubezpieczeniowych, rentowych, wniosków o emeryturę oraz wydawanie

  zaświadczeń w związku z zatrudnieniem,

- prowadzenie sprawozdawczości GUS dotyczącej zatrudnienia oraz finansów,

- ewidencja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,

- współpraca z bankiem prowadzącym obsługę bankową Biblioteki,

- przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.

 

VI. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

Do zadań pracowników należy:

 1. Przestrzeganie podstawowych warunków pracy obowiązujących w Bibliotece.
 2. Rzetelne i efektywne wykonywanie pracy oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawnienia.
 3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 4. Wykonywanie poleceń służbowych.
 5. Dbałość o sprzęt oraz używanie go zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Bieżące zaznajamianie się z treścią przepisów związanych z wykonywaną pracą i bezwzględne ich przestrzeganie.
 7. Współpraca z innymi pracownikami zgodnie z powszechnie przyjętymi normami społecznymi.
 8. Współpraca z pokrewnymi stanowiskami innych bibliotek celem wymiany doświadczeń.
 9. Obowiązek doskonalenia zawodowego.
 10. Sporządzanie sprawozdań z zakresu swoich prac.
 11. Przestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

 

 

 

 

 

VI. PODSTAWOWY ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Do zadań pracowników zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarskich należy:

1.Zadania z zakresu gromadzenia zbiorów:

a. Zakup materiałów bibliotecznych zgonie z przyjętym kierunkiem gromadzenia uwzględniającym potrzeby środowiska czytelniczego oraz Ustawą Prawo zamówień publicznych.

b. Uzupełnianie zbiorów Biblioteki drogą zakupu, daru, przekazu.

c. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wpływów materiałów bibliotecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

d. Selekcjonowanie i ubytkowanie zbiorów, dokumentacja prowadzona w tym zakresie.

e. Prenumerata czasopism

f. Uzgadnianie z Główną Księgową stanów ilościowych i wartościowych zbiorów.

2. Zadania z zakresu opracowania zbiorów

a. Opracowanie zbiorów zgodnie z ustalonymi zasadami i obowiązującymi przepisami.

b. Opracowanie formalne i rzeczowe wszystkich nabytków w systemie zautomatyzowanym.

c. Klasyfikowanie i katalogowanie zbiorów.

d. Retrospektywne tworzenie bazy danych.

e. Aktualizacja i melioracja katalogów.

f. Przysposobienie techniczne zbiorów.

g. Opracowanie statystki GUS oraz sprawozdawczości w zakresie księgozbioru.

3. Zadania w zakresie udostępniania zbiorów i działalności informacyjno-bibliograficznej:

a. Rejestracja czytelników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

b. Udostępnianie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych.

c. Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych użytkownikom indywidualnym i zbiorowym ( osobiście, telefonicznie, pisemnie).

d. Upowszechnianie czytelnictwa oraz propagowanie zbiorów Biblioteki, zakresu i rodzaju świadczonych usług.

e. Rejestracja i ewidencja pobytu użytkowników w Czytelni i Pracowni Multimedialnej ( rejestr odwiedzin).

f. Prowadzenie postępowania o zwrot materiałów bibliotecznych od czytelników.

g. Prowadzenie dziennika statystycznego wypożyczeń.

h. Prowadzenie lekcji bibliotecznych.

i. Obsługa wycieczek odwiedzających Bibliotekę.

j.Realizacja praktyk stażystów, wolontariuszy oraz studentów bibliotekoznawstwa i innych kierunków studiów w zakresie zagadnień objętych zadaniami placówki.

k. „ Książka na telefon”, czyli dostarczanie książek i czasopism do domów osobom mającym trudności z poruszaniem się z uwagi na wiek lub stan zdrowia.

l. Prowadzenie okresowej sprawozdawczości w tym zakresie.

 

4. Zadania w zakresie działalności promocyjno-usługowej:

a. Gromadzenie materiałów i opracowanie publikacji na temat Biblioteki.

b. Organizowanie spotkań autorskich, odczytów, wystaw, konkursów i innych form propagujących czytelnictwo i promujących Bibliotekę.

c. Archiwizowanie i cyfryzacja materiałów dokumentujących organizowane przez Bibliotekę imprezy.

d. Redagowanie i umieszczanie na stronie WWW Biblioteki oraz w innych mediach materiałów dotyczących działalności.

e. Realizacja projektów kulturalnych o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim.

f. Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami, placówkami kulturalno-oświatowymi w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

h. Prowadzenie usług ksero oraz wydruku na rzecz użytkowników biblioteki i osób z zewnątrz.

i. Prowadzenie kasy wpływów za ww. usługi i pobieranie opłat regulaminowych, sporządzanie raportów kasowych dla księgowości.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w trybie określonym dla jego nadania. Poprzednio obowiązujący Regulamin traci moc.
 2. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1584

Utworzono dnia: 14.02.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

10.05.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika schemat organizacyjny

10.05.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulamin organizacyjny

10.05.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulamin organizacyjny

14.02.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Regulaminy