Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu, ul. Gliwicka 3, 44-160 Rudziniec ogłasza nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza  w Filii Bibliotecznej w Poniszowicach

wymiar czasu pracy 1/3 etatu


Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

I. Wymagania:

1. niezbędne:
a)   obywatelstwo polskie
b)    wykształcenie: studia wyższe o kierunku odpowiadającym profilowi biblioteki lub studium bibliotekarskie lub średnie bibliotekarskie lub średnie oraz praktyki albo szkolenia w zakresie związanym z zadaniami biblioteki, wolontariat w bibliotece

2. dodatkowe mile widziane:

b) doświadczenie w pracy bibliotekarza.
 c) znajomość pakietu Office, obsługa Internetu i poczty elektronicznej

 d) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

 e) odpowiedzialność, sumienność, dokładność, samodzielność

f) znajomość programu bibliotecznego SOWA 2

g) dyspozycyjność ( praca w godzinach popołudniowo-wieczornych)

h) prawo jazdy kategorii B


II. Zakres wykonywanych zadań:
  1.Prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń, obsługa czytelników, wypożyczanie książek, sporządzanie dziennej statystyki wypożyczeń

2. Udzielanie porad czytelniczych, informacji opierając się na zbiorach zgromadzonych w placówce oraz wyszukanych w Internecie

3. Egzekwowanie terminowego zwrotu  książek, wysyłanie upomnień,

4. Promocja literatury, upowszechnianie czytelnictwa

5. Pomoc w organizacji bibliotecznych imprez kulturalno-edukacyjnych oraz czynne w nich uczestnictwo
6. Prace techniczne związane z:   przysposobieniem książek do wypożyczeń (opisywanie,   sygnowanie); przy katalogach (włączanie kart  z bieżących zakupów, wyłączanie kart książek wycofanych), tworzenie katalogu elektronicznego             

7. Praca z czytelnikiem przy stanowiskach komputerowych

10. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami,

 


III. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- curriculum vitae (życiorys),
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko młodszego bibliotekarza w Filii Bibliotecznej w Poniszowicach

na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu, ul. Gliwicka 3, 44-160 Rudziniec lub składać osobiście w GBP w Rudzińcu.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 marca 2016 r do godz. 16:00.

IV. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, uczestnicy dopuszczeni do dalszego etapu otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć w GBP w Rudzińcu zaświadczenie o niekaralności.


V. Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

VI. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

VII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bibliotekarudziniec.pl po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

VIII. Inne informacje:

 

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1634

Utworzono dnia: 14.02.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

21.04.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabory na stanowiska

21.04.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabory na stanowiska

21.04.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

01.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabory na stanowiska

01.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza w Filii Bibliotecznej w Poniszowicach

14.02.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Oferty pracy